Rozproszenie lub obserwacja w przypadku przerzutów do węzła wartowniczego w czerniaku cd

W fazie randomizacji zarejestrowano mniej pacjentów z wynikami pozytywnymi względem RT-PCR niż przewidywano. W 2012 r. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa stwierdziła, że tacy pacjenci nie powinni już być poddawani randomizacji, ponieważ osiągnięcie wystarczającej mocy do oceny efektu terapeutycznego w tej grupie było niewykonalne. Rada ds. Continue reading „Rozproszenie lub obserwacja w przypadku przerzutów do węzła wartowniczego w czerniaku cd”

Rozproszenie lub obserwacja w przypadku przerzutów do węzła wartowniczego w czerniaku ad 7

W grupie obserwacyjnej odsetek pacjentów, u których stwierdzono badanie ultrasonograficzne lub fizyczne, obejmował węzły bez nóg, wzrósł do 22,9% po 3 latach i 26,1% po 5 latach, przekraczając częstość w grupie rozwarstwowej w obu punktach czasowych (P = 0,02 i P = 0,005). Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane występowały częściej u pacjentów po zakończeniu cięcia węzłów chłonnych niż u pacjentów w grupie obserwacyjnej. W ostatnim badaniu kontrolnym, które miało miejsce 30 kwietnia 2016 r., 24,1% pacjentów w grupie rozwarstwiającej i 6,3% osób w grupie obserwowanej miało obrzęk limfatyczny (p <0,001). Wśród pacjentów, którzy mieli obrzęk limfatyczny, stan ten był łagodny w 64%, umiarkowany w 33%, a poważny w 3%.
Dyskusja
Zarządzanie regionalnymi węzłami chłonnymi od dawna budzi kontrowersje w leczeniu wielu guzów litych, w szczególności czerniaka.16 MSLT-I potwierdziło wartość inscenizacyjną biopsji węzła wartowniczego i wykazało przewagę terapeutyczną wczesnego leczenia przerzutów węzłowych u pacjentów z – czerniak grubości. Continue reading „Rozproszenie lub obserwacja w przypadku przerzutów do węzła wartowniczego w czerniaku ad 7”

Profilaktyka przeciwzakrzepowa po artroskopii stawu kolanowego i odlewaniu dolnej partii nóg cd

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury i interwencja
Odpowiedni pacjenci w dwóch próbach zostali losowo przydzieleni do otrzymywania profilaktycznej dawki heparyny drobnocząsteczkowej (grupa leczona) lub bez leczenia przeciwzakrzepowego (grupa kontrolna). W badaniu POT-KAST heparynę drobnocząsteczkową podawano raz dziennie przez 8 dni po artroskopii; pierwszą dawkę podano pooperacyjnie, ale przed wypisem w dniu operacji. W badaniu POT-CAST heparynę drobnocząsteczkową podawano przez cały okres unieruchomienia; pierwszą dawkę podano w oddziale ratunkowym. W obu badaniach pacjenci w grupie leczonej otrzymywali nadroparynę lub dalteparynę (zgodnie z preferencjami w szpitalu), podawanymi podskórnie; dawkę 2850 IU nadroparyny lub 2500 jm dalteparyny stosowano u pacjentów, którzy ważyli 100 kg lub mniej, a podwójną dawkę (w jednym codziennym zastrzyku) stosowano u pacjentów, którzy ważyli ponad 100 kg. Continue reading „Profilaktyka przeciwzakrzepowa po artroskopii stawu kolanowego i odlewaniu dolnej partii nóg cd”

Przypadek 31-2007: Człowiek z bólem brzucha i podwyższoną kreatyniną

W ewidencji przypadku 41-letniego mężczyzny z ostrą niewydolnością nerek, omówionego przez Rabba i Colvina (wydanie z 11 października), biopsja nerki ujawniła zmiany, które dyskutanci przypisują niesteroidowym lekom przeciwzapalnym w związku z odwodnieniem. Jednak kilka obserwacji pozostaje niewyjaśnionych: po pierwsze, mała liczba płytek krwi; po drugie, zwiększone poziomy dehydrogenazy mleczanowej w surowicy; i po trzecie, silny ból brzucha. Należy zauważyć, że pacjent był gościem z Europy Zachodniej. Ważną diagnostyką różnicową ostrej niewydolności nerek w Europie jest epidemia nefropatii spowodowana zakażeniem wirusem Puumala. Cechą charakterystyczną tej choroby jest jej ostry początek z dreszczami, gorączką i złym samopoczuciem oraz ból brzucha; pacjenci zazwyczaj mają małopłytkowość i podwyższenie poziomu dehydrogenazy mleczanowej w połączeniu z podwyższonym poziomem kreatyniny w surowicy.2 Białkomocz jest przejściowy i może być w zakresie nerczycowym.3 Zmiany histologiczne są niespecyficzne i obejmują cechy śródmiąższowego zapalenia nerek i łagodnych zmian histopatologicznych kłębuszków.4. Continue reading „Przypadek 31-2007: Człowiek z bólem brzucha i podwyższoną kreatyniną”

„Westernizing” Zagrożenia dla kobiet Rak piersi w krajach o niskim dochodzie

Ostatnie doniesienia medialne wskazują na rosnącą zapadalność na raka piersi w krajach o niskim i średnim dochodzie. Chociaż choroba nadal jest najbardziej widoczna w zamożnych krajach, ryzyko raka piersi i zgonów z powodu raka piersi wyraźnie wzrasta na całym świecie (patrz mapy). Około 45% z ponad miliona nowych przypadków raka piersi zdiagnozowanych każdego roku i ponad 55% zgonów związanych z rakiem piersi występuje w krajach o niskim i średnim dochodzie. Takie kraje stają obecnie przed wyzwaniem skutecznego wykrycie i leczenie choroby, która wcześniej była uważana za zbyt rzadką, by zasłużyć na przydział cennych dolarów opieki zdrowotnej. Jedną przeszkodą w dyskusji na temat globalnego zachorowania na raka piersi są ograniczone dane dostępne w wielu krajach. Continue reading „„Westernizing” Zagrożenia dla kobiet Rak piersi w krajach o niskim dochodzie”

Zarządzanie cukrzycą typu 2 ad 5

Nie ma dostępnych bezpośrednich bezpośrednich badań klinicznych, w których bezpośrednio porównywano skuteczność pioglitazonu, insuliny NPH i eksenatydu u pacjentów, u których nie uzyskano kontroli glikemii podczas stosowania metforminy i pochodnej sulfonylomocznika; w związku z tym uzasadnione wydaje się podejmowanie decyzji klinicznych na podstawie dostępnych danych. Dodanie pioglitazonu poprawi wrażliwość na insulinę i kontrolę glikemii, ale prawdopodobnie będzie związane z retencją płynów i przyrostem masy ciała oraz zwiększonym ryzykiem osteoporozy. 10 Leczenie insuliną, chociaż skuteczne, może być również związane ze zwiększeniem masy ciała i zapotrzebowaniem na częstszą glukozę. monitorowanie w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii. Dwie nowe klasy leków przeciwcukrzycowych oparte na wzmacnianiu działania inkretyn zostały zatwierdzone do leczenia cukrzycy typu 2: agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu (GLP-1), na przykładzie egzenatydu i inhibitorów peptydazy dipeptydylowej IV, które obejmują sitagliptyna i wildagliptyna11; inne leki są obecnie w fazie badań klinicznych. Continue reading „Zarządzanie cukrzycą typu 2 ad 5”

Zarządzanie cukrzycą typu 2 ad

Łącznie, badania te wykazują, że dodanie tiazolidynodionu może obniżyć poziom hemoglobiny glikowanej nawet o 2 punkty procentowe. W trzech takich badaniach porównywano dodawanie tiazolidynodionu lub insuliny do schematu leczenia metforminą-pochodną sulfonylomocznika u pacjentów z wyjściową wartością hemoglobiny glikowanej ponad 9,0%. Badania wykazały, że tiazolidynodion ma skuteczność podobną do obniżania insuliny podczas obniżania poziomu glukozy we krwi. poziomy hemoglobiny glikowanej. Łącznie badania sugerują, że w porównaniu z leczeniem insuliną, leczenie pioglitazonem wiąże się z mniejszą częstością występowania hipoglikemii, podobną ilością przyrostu masy ciała i zwiększeniem poziomu cholesterolu o dużej gęstości (HDL) w lipoproteinach. Continue reading „Zarządzanie cukrzycą typu 2 ad”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad

Nieudane badania22 również zostały sklasyfikowane jako wątpliwe (więcej informacji można znaleźć w sekcji Metody dodatku dodatkowego, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). W przypadku badań z ustaloną dawką (badania, w których pacjenci są losowo przydzielani do otrzymywania jednego lub dwóch poziomów dawek lub placebo) z mieszaniną istotnych i nieistotnych wyników dla różnych dawek, wykorzystaliśmy ogólne decyzje FDA dotyczące badań. Zastosowaliśmy podwójne wyodrębnianie danych i wprowadzanie danych, zgodnie z opisem w sekcji Metody dodatku dodatkowego. Dane z artykułów czasopism
Nasza strategia poszukiwania literatury składała się z następujących etapów: wyszukiwanie artykułów w PubMed, wyszukiwanie odnośników wymienionych w artykułach przeglądowych oraz wyszukiwanie w Centralnym Rejestrze Kontrolowanych Prób Cochrane; kontakt telefoniczny lub e-mail z działem informacji medycznej sponsora narkotyków; i na koniec, skontaktuj się za pomocą certyfikowanego listu wysłanego do działu informacji medycznej sponsora, zawierającego termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na nasze pytanie o to, czy wyniki badania zostały opublikowane. Jeśli te kroki nie ujawniły żadnych publikacji, doszliśmy do wniosku, że wyniki badań nie zostały opublikowane. Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad”

Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad 7

Trzydzieści siedem procent homozygot C282Y zidentyfikowano podczas obserwacji, co mogło zmodyfikować naturalną historię progresji choroby u tych osobników i spowodowało zaniżone oszacowanie penetracji choroby. Nasze badanie nie dotyczyło związku mutacji HFE z mniej powszechnie zgłaszanymi cechami dziedzicznej hemochromatozy, takimi jak impotencja i kardiomiopatia. Dwa inne badania podłużne próbowały scharakteryzować penetrację choroby związanej z dziedziczną hemochromatozą z wykorzystaniem danych populacyjnych.12,21 Andersen i współpracownicy12 poddali retrospektywnej ocenie 23 homozygoty C282Y (w tym 16 kobiet) w okresie 25 lat i nie znaleziono objawy choroby wątroby związane z dziedziczną hemochromatozą. Jednak badanie było potencjalnie zagrożone przez wybiórczą tendencję do umieralności, ze względu na wysoki wskaźnik ścierania się w kohorcie (53%), fakt, że 35% członków pierwotnej kohorty nie było genotypowanych pod kątem mutacji HFE, oraz fakt, że 3 z 23 homozygot C282Y zginęło, zanim mogły zostać zbadane. Olynyk i wsp. Continue reading „Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad 7”

Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad

Oszacowania populacyjne zarówno udokumentowanej choroby związanej z przeładowaniem żelazem, jak i stanów związanych z dziedziczną hemochromatozą w homozygotach C282Y zostały utrudnione przez brak oceny klinicznej przed poznaniem stanu genetycznego pacjenta lub przez niezdolność do wyjaśnienia długiego czasu prowadzenia przedklinicznej terapii żelazem. stan przeciążenia. W tym 12-letnim badaniu z udziałem 31 192 pacjentów oceniliśmy prospektywnie chorobę związaną z przeciążeniem żelazem wraz z zachorowalnością i umieralnością na homozygotę C282Y, w porównaniu z trzema grupami osobników: osoby ze złożoną heterozygotycznością dla C282Y i substytucję kwasu asparaginowego dla histydyny w pozycji 63 (H63D), heterozygotach C282Y i osobnikach bez wariantu HFE.
Metody
Badana populacja
Od 1990 r. Do 1994 r. Continue reading „Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad”