Próba itrakonazolu lub amfoterycyny B w przypadku talaromycy typu związanego z HIV

Zakażenie talaromyces marneffei jest główną przyczyną śmierci związanej z ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Wytyczne zalecają początkowe leczenie dezoksycholanem amfoterycyny B, ale ten lek ma poważne skutki uboczne, wysokie koszty i ograniczoną dostępność. Itrakonazol jest dostępny w postaci doustnej, wiąże się z mniejszą liczbą niedopuszczalnych skutków ubocznych niż amfoterycyna i jest szeroko stosowany zamiast amfoterycyny; jednakże brakuje badań klinicznych porównujących te dwa rodzaje leczenia. Metody
W tej otwartej próbie antygrupowej losowo przydzielono 440 dorosłych zakażonych HIV, którzy mieli talaromykozę, potwierdzoną przez mikroskopię lub hodowlę, do otrzymania dożylnego dezoksycholanu amfoterycyny B (amfoterycyna) (219 pacjentów) w dawce 0,7 do 1,0 mg na kilogram masy ciała na dzień lub itrakonazol w kapsułkach (221 pacjentów), w dawce 600 mg na dzień przez 3 dni, a następnie 400 mg na dzień przez 11 dni; następnie wszyscy pacjenci otrzymywali leczenie podtrzymujące itrakonazolem. Pierwszorzędowym rezultatem była zgon z jakiejkolwiek przyczyny w 2. tygodniu. Drugorzędne wyniki obejmowały umieralność z jakiejkolwiek przyczyny w 24 tygodniu, czas do klinicznego ustąpienia talaromykozy, wczesne działanie grzybobójcze, nawrót talaromykozy, rozwój zespołu zapalnego rekonstrukcji immunologicznej (IRIS), i profil efektów ubocznych.
Wyniki
Ryzyko zgonu w 2. tygodniu wyniosło 6,5% w grupie amfoterycyny i 7,4% w grupie itrakonazolu (bezwzględna różnica ryzyka, 0,9 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI], -3,9 do 5,6, P <0,001 dla nie gorszej jakości); jednak ryzyko zgonu w 24. tygodniu wynosiło 11,3% w grupie amfoterycyny i 21,0% w grupie itrakonazolu (bezwzględna różnica ryzyka, 9,7 punktów procentowych, 95% CI, 2,8 do 16,6, P = 0,006). Leczenie amfoterycyną wiązało się ze znacznie szybszą rozdzielczością kliniczną i klirensem grzybów oraz znacznie mniejszą częstością nawrotów i IRIS niż itrakonazolem. Pacjenci, którzy otrzymywali amfoterycynę mieli znacznie wyższe odsetki reakcji związanych z infuzją, niewydolnością nerek, hipokaliemią, hipomagnezemią i niedokrwistością niż pacjenci z grupy itrakonazolu.
Wnioski
Amfoterycyna była lepsza od itrakonazolu jako początkowe leczenie talaromykozy w odniesieniu do 6-miesięcznej śmiertelności, odpowiedzi klinicznej i aktywności grzybobójczej. (Finansowane przez Radę ds. Badań Medycznych i inne; Numer IVAP z kontrolowanych badań, ISRCTN59144167.)
Wprowadzenie
Dymorficzny grzyb Talaromyces (wcześniej Penicillium) marneffei powoduje zagrażającą życiu grzybicę u osób o obniżonej odporności, żyjących w lub podróżujących do Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii1. Talaromycosis (wcześniej penicyloza) jest główną przyczyną ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) śmierć; jego rozpowszechnienie przewyższa jedynie częstość występowania gruźlicy i kryptokokozy, 2 i prowadzi do 4 do 15% hospitalizacji związanych z HIV w regionach, w których choroba jest endemiczna.3-7 Talaromycosis jest coraz częściej diagnozowany wśród pacjentów, którzy nie są zarażeni z wirusem HIV, ale cierpiącym na inne niedobory odporności8, i podaje się je jako drugą najczęstszą przyczynę wszystkich zakażeń krwi w południowym Wietnamie.9 Pomimo śmiertelności do 30% wśród chorych pacjentów, którzy otrzymują leczenie przeciwgrzybicze, 2,3,5, Nie ma 1011 randomizowanych badań oceniających strategie leczenia
[podobne: anapran neo, hexagyn, telfexo 180 mg ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran neo hexagyn telfexo 180 mg