Zarządzanie cukrzycą typu 2

55-letnia kobieta z cukrzycą typu 2, otyłością i nadciśnieniem tętniczym jest pod twoją opieką przez ostatnie 2 lata. Nie ma historii mikroalbuminurii, retinopatii lub neuropatii. Nigdy nie miała zdarzenia sercowo-naczyniowego i nie zgłaszała żadnych objawów kardiologicznych.
W przeszłości z powodzeniem schudła (od 5 do 12 kg) na różnych dietach, ale za każdym razem odzyskała całą utraconą wagę. Próbuje chodzić 30 minut każdego dnia. Continue reading „Zarządzanie cukrzycą typu 2”

Leukemic Gingival Infiltration

W innym wypadku 36-letni mężczyzna miał 6-dniową historię krwawiących dziąseł i ból brzucha w lewym górnym kwadrancie. Doniesiono o gorączce, zmęczeniu, zmniejszeniu apetytu i niezamierzonej utracie wagi o 10 funtów (4,5 kg) w poprzednim miesiącu. Podczas badania przedmiotowego odnotowano czerwone, opuchnięte dziąsła (panel A), tkliwe submaribularne węzły chłonne i wyczuwalną śledzionę. Ocena laboratoryjna wykazała liczbę białych krwinek obwodowych 194,100 na milimetr sześcienny, z 44% blastami i liczbą płytek obwodowych krwi 12 000 na milimetr sześcienny. Badanie próbki z biopsji szpiku kostnego wykazało ostrą białaczkę mielomonocytową z dysplastycznymi eozynofilami z delecją chromosomu 16q i trisomią 22, nieprawidłowości kariotypowe (wariant M4E). Continue reading „Leukemic Gingival Infiltration”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 7

Nie możemy zatem stwierdzić, czy obserwowane obciążenie wynikało z nieprzedłożenia rękopisów ze strony autorów i sponsorów, decyzji redaktorów czasopism i recenzentów, którzy nie publikowali nadesłanych rękopisów, czy też jedno i drugie. Chcemy wyjaśnić, że nieistotność w pojedynczej próbie niekoniecznie wskazuje na brak skuteczności. Każdy lek, po poddaniu go metaanalizie, okazał się lepszy od placebo. Z drugiej strony, prawdziwa wielkość przewagi każdego leku nad placebo była mniejsza niż wynikałoby z sumiennego przeglądu literatury.
Nie chcemy sugerować, że podstawowe metody uzgodnione między sponsorami a FDA są z konieczności bardziej preferowane niż metody alternatywne. Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 7”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 6

Wielkość zwiększenia wielkości efektu między przeglądami FDA a opublikowanymi sprawozdaniami wahała się od 11 do 69%, przy medianie wzrostu o 32%. Wzrost o 32% zaobserwowano również w ważonej średniej wielkości efektu dla wszystkich leków łącznie, od 0,31 (95% CI, 0,27 do 0,35) do 0,41 (95% CI, 0,36 do 0,45). Lista wartości wielkości efektu na poziomie badania wykorzystanych w powyższych analizach – pochodzących zarówno z przeglądów FDA, jak i opublikowanych raportów – znajduje się w tabeli C Dodatku uzupełniającego. Te wielkości wielkości efektu są oparte na wartościach P i wielkościach próbek pokazanych w Tabeli A Dodatku Aneks, który również zawiera listę informacji referencyjnych dla publikowanych publikacji.
Dyskusja
Znaleźliśmy tendencję do publikowania pozytywnych wyników. Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 6”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 5

2B pokazuje te same dane w zależności od badanego leku. Jakościowy opis selektywnej sprawozdawczości w ramach prób
Metody opisane w 11 artykułach w czasopismach wydają się odbiegać od z góry określonych metod odzwierciedlonych w przeglądach FDA (Tabela B Dodatku Uzupełniającego). Chociaż dla każdego z tych badań ustalenie dotyczące pierwotnego wyniku określonego w protokole było nieistotne, każda publikacja podkreślała pozytywny wynik, tak jakby był to główny wynik. Nieistotne wyniki dla wcześniej określonych pierwotnych wyników były albo podporządkowane niepodstawowym pozytywnym wynikom (w dwóch raportach) albo pominięte (w dziewięciu). (Różnice metodologiczne na poziomie studiów wyszczególniono w przypisach do tabeli B dodatku dodatkowego). Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 5”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność czesc 4

FDA uznała 38 z 74 badań (51%) za pozytywne, a wszystkie z wyjątkiem z 38 opublikowano. Pozostałe 36 badań (49%) uznano za negatywne (24 badania) lub wątpliwe (12). Spośród tych 36 badań, 3 zostały opublikowane jako nie pozytywne, podczas gdy pozostałe 33 albo nie zostały opublikowane (22 badania) lub zostały opublikowane, naszym zdaniem, jako pozytywne (11), a zatem są sprzeczne z wnioskami FDA. Ogólnie rzecz biorąc, badania ocenione przez FDA jako pozytywne były około 12 razy częściej publikowane w sposób zgodny z analizą FDA, podobnie jak badania z wynikami niepozostawionymi zgodnie z FDA (współczynnik ryzyka, 11,7; przedział ufności 95% [CI ], 6,2 do 22,0, P <0,001). To powiązanie statusu publikacji z wynikiem badania pozostało znaczące, gdy wykluczyliśmy wątpliwe badania i kiedy zbadaliśmy status publikacji bez względu na to, czy opublikowane wnioski i wnioski FDA były zgodne (więcej informacji znajduje się w Dodatku uzupełniającym). Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność czesc 4”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność cd

Korekta żywopłotu na małą próbkę została zastosowana do wszystkich wartości g.26 Dokładne wartości P nie zawsze były dostępne dla powyższych obliczeń. Wartości P były często wskazywane jako poniżej lub powyżej pewnego progu – na przykład P <0,05 lub nieistotne (tj. P> 0,05). W takich przypadkach postępowaliśmy zgodnie z procedurą opisaną w dodatkowym dodatku.
Dla każdego badania z ustaloną dawką (dla wielu dawek) obliczono pojedynczą wielkość efektu na poziomie badania ważoną stopniami swobody dla każdej grupy dawki. Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność cd”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad

Nieudane badania22 również zostały sklasyfikowane jako wątpliwe (więcej informacji można znaleźć w sekcji Metody dodatku dodatkowego, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). W przypadku badań z ustaloną dawką (badania, w których pacjenci są losowo przydzielani do otrzymywania jednego lub dwóch poziomów dawek lub placebo) z mieszaniną istotnych i nieistotnych wyników dla różnych dawek, wykorzystaliśmy ogólne decyzje FDA dotyczące badań. Zastosowaliśmy podwójne wyodrębnianie danych i wprowadzanie danych, zgodnie z opisem w sekcji Metody dodatku dodatkowego. Dane z artykułów czasopism
Nasza strategia poszukiwania literatury składała się z następujących etapów: wyszukiwanie artykułów w PubMed, wyszukiwanie odnośników wymienionych w artykułach przeglądowych oraz wyszukiwanie w Centralnym Rejestrze Kontrolowanych Prób Cochrane; kontakt telefoniczny lub e-mail z działem informacji medycznej sponsora narkotyków; i na koniec, skontaktuj się za pomocą certyfikowanego listu wysłanego do działu informacji medycznej sponsora, zawierającego termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na nasze pytanie o to, czy wyniki badania zostały opublikowane. Jeśli te kroki nie ujawniły żadnych publikacji, doszliśmy do wniosku, że wyniki badań nie zostały opublikowane. Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad”

Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność

Decyzje medyczne opierają się na zrozumieniu publicznie zgłaszanych badań klinicznych.1,2 Jeśli podstawa dowodowa jest stronnicza, wtedy decyzje oparte na tych dowodach mogą nie być optymalnymi decyzjami. Na przykład, selektywna publikacja badań klinicznych oraz wyniki tych badań mogą prowadzić do nierealistycznych szacunków skuteczności leku i zmienić widoczny stosunek ryzyka do korzyści. Próby badania selektywnej publikacji są skomplikowane z powodu niedostępności danych z niepublikowanych badań. Naukowcy znaleźli dowody na selektywną publikację, porównując wyniki opublikowanych badań z informacjami uzyskanymi z badań ankietowych autorów, 5 rejestrów, 6 instytucjonalnych komisji recenzujących, 7,8 i agencji finansujących, 9,10, a nawet z opublikowanymi metodami.11 Liczne testy są dostępne w celu wykrycia błędu selektywnego raportowania, ale żaden z nich nie jest w stanie wiarygodnie wykryć lub wykluczyć błędu systematycznego.12-16
W Stanach Zjednoczonych Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) prowadzi rejestr i bazę danych wyników17. Continue reading „Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność”

Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad 7

Trzydzieści siedem procent homozygot C282Y zidentyfikowano podczas obserwacji, co mogło zmodyfikować naturalną historię progresji choroby u tych osobników i spowodowało zaniżone oszacowanie penetracji choroby. Nasze badanie nie dotyczyło związku mutacji HFE z mniej powszechnie zgłaszanymi cechami dziedzicznej hemochromatozy, takimi jak impotencja i kardiomiopatia. Dwa inne badania podłużne próbowały scharakteryzować penetrację choroby związanej z dziedziczną hemochromatozą z wykorzystaniem danych populacyjnych.12,21 Andersen i współpracownicy12 poddali retrospektywnej ocenie 23 homozygoty C282Y (w tym 16 kobiet) w okresie 25 lat i nie znaleziono objawy choroby wątroby związane z dziedziczną hemochromatozą. Jednak badanie było potencjalnie zagrożone przez wybiórczą tendencję do umieralności, ze względu na wysoki wskaźnik ścierania się w kohorcie (53%), fakt, że 35% członków pierwotnej kohorty nie było genotypowanych pod kątem mutacji HFE, oraz fakt, że 3 z 23 homozygot C282Y zginęło, zanim mogły zostać zbadane. Olynyk i wsp. Continue reading „Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad 7”