Obecność rodziny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej AD 4

Dane demograficzne i kliniczne dla reanimowanych pacjentów zostały zapisane zgodnie ze stylem Utstein. 21 Zapisano serię elementów odzwierciedlających zachowania krewnych i rodzaj procedur inwazyjnych obserwowanych przez krewnego podczas RKO. Poziom stresu emocjonalnego w zespole medycznym oceniano po każdej resuscytacji za pomocą skali wizualno-analogowej i kwestionariusz składający się z dziewięciu pozycji, zaadaptowany z przeglądu literatury.22 Po zakończeniu rekrutacji główny badacz poprosił wszystkich badaczy zgłaszaj roszczenia lekarskie, skargi i słowa podziękowania. Analiza statystyczna
Założenia do obliczenia wielkości próby oparto na badaniu Azoulay i wsp.18. W tym badaniu 28 członków rodziny pacjentów zmarłych na oddziale intensywnej terapii (50%) miało wynik IES wyższy niż 30 po 90 dniach.18 w oparciu o ten spodziewany odsetek, próba 340 krewnych, dla których dane mogły być analizowane, była wymagana, aby zapewnić 80% mocy do wykrycia 15% różnicy między obiema grupami, z dwustronnym współczynnikiem błędu typu I wynoszącym 0,05 w przypadku niezależnych jednostek statystycznych. Z powodu randomizacji klastra wymaganą próbą końcową było 460 krewnych, dla których dane mogły być analizowane.
Główna analiza pierwotnego punktu końcowego była oparta na populacji, która miała zamiar leczyć (tj. Wszystkich losowo przydzielonych pacjentów). W tej głównej analizie zaklasyfikowaliśmy uczestników, którzy nie ukończyli oceny IES z powodu emocjonalnego dystresu jako objawów związanych z PTSD, i wykorzystaliśmy wiele imputacji dla pozostałych uczestników z brakującymi danymi.23 Wstępnie określone dodatkowe analizy według statusu obecności rodziny i przeprowadzono dwie analizy wrażliwości na punktację IES. Najpierw ograniczyliśmy analizę do uczestników, którzy ukończyli ocenę IES (populacje obserwowanych przypadków). Po drugie, ograniczyliśmy analizę do członków rodziny, których krewni zmarli w dniu 28. Nie przeprowadzono żadnej tymczasowej analizy.
Dane są podawane jako średnie (. SD) lub mediana i rozstępy międzykwartylne dla zmiennych ciągłych oraz jako wartości procentowe dla zmiennych jakościowych. Jednowymiarowe asocjacje oceniano za pomocą testu t-Studenta lub testu podpisu Wilcoxona dla danych ciągłych i testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, odpowiednio, dla danych kategorycznych. W analizach oceny psychologicznej użyto uogólnionych równań szacujących dla danych kategorycznych, a dla danych ciągłych zastosowano analizę wariancji z mieszanym modelem, z ośrodkiem badawczym jako efektem losowym i dostosowaniem stosunku względnego do pacjenta. W razie potrzeby przeprowadzono transformacje normalizujące. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne, z współczynnikiem błędu I rzędu 0,05
[patrz też: ha pantoten optimum, anapran neo, academos łowicz ]

Powiązane tematy z artykułem: academos łowicz anapran neo ha pantoten optimum