Leczenie etanerceptem u dzieci i młodzieży z łuszczycą płytkową czesc 4

Dane od tych pacjentów analizowano zgodnie z ich oryginalną randomizowaną grupą leczenia. Brakujące dane wyjściowe zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Oprócz włączenia do analizy, zebrano dane zebrane od pacjentów, którzy mogli otrzymać dodatkową miejscową terapię standardową w grupie pacjentów z niepełną odpowiedzią. W okresie karencji tylko pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji w 36. tygodniu, mogli zostać poddani analizie skuteczności. Pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę terapii ponownego leczenia po nawrocie choroby, mogą być oceniani pod kątem analiz skuteczności podczas okresu ponownego leczenia. Podczas tych okresów dane analizowano zgodnie z grupą leczenia, do której przypisano pacjentów przy ich drugiej randomizacji, a brakujące dane nie zostały przypisane. Długoterminowe analizy bezpieczeństwa były oparte na częstości występowania zdarzeń, skorygowanych o ekspozycję i obejmowały wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. W tych analizach grupa placebo obejmowała tylko pacjentów otrzymujących placebo podczas początkowego 12-tygodniowego okresu podwójnie ślepej próby. Zdarzenia, które wystąpiły podczas ekspozycji na placebo w okresie wycofywania z leczenia, zostały włączone do grupy etanercept.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów. Rozmieszczenie pacjentów pokazano na ryc. 1B; 211 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo lub etanercept. Grupy leczenia były podobne pod względem cech demograficznych i choroby w punkcie wyjściowym, chociaż nieco więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie etanercept (13% w porównaniu do 5%) miało łuszczycowe zapalenie stawów, jak ustalono historycznie w pytaniu Czy pacjent ma jakiekolwiek oznaki łuszczycowego zapalenia stawów. (Tabela 1). Większość pacjentów (75%) była biała, średni wiek wynosił 13,0 lat, a 36% było w wieku 11 lat lub młodszych w momencie rejestracji. W punkcie wyjściowym mediana wskaźnika PASI wynosiła 16,4, a mediana powierzchni ciała dotkniętej łuszczycą wynosiła 20,0%. Mediana wzrostu, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynosiła odpowiednio 157,5 cm, 59,8 kg i 23,2, co odpowiada 61, 87 i 87 percentylom , odpowiednio, w porównaniu z populacją dopasowaną do wieku i płci.25 Mediana BMI wynosiła 18,1 dla dzieci w wieku 4 do 11 lat i 25,2 dla nastolatków w wieku 12 do 17 lat, odpowiednio 81 i 92 percentyla, odpowiednio.
Skuteczność
Rysunek 2. Rysunek 2. Odpowiedzi w ciągu 12 tygodni. Panel A pokazuje proporcje pacjentów z poprawą w stosunku do wartości wyjściowej w zakresie wskaźnika obszaru i nasilenia łuszczycy (PASI) wynoszącym 50%, 75% i 90% (odpowiednio PASI 50, PASI 75 i PASI 90). Panel B pokazuje proporcje pacjentów, u których wyniki globalnej oceny statycznego lekarza są wyraźne lub prawie jasne. Globalne wyniki oceniania przez lekarza wahają się od 0 (jasne) do 5 (poważne). Brakujące dane zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Wszystkie pomiary skuteczności wykonane po włączeniu pacjentów do grupy ratunkowej również przypisano jako brak odpowiedzi. PASI 75 w 12 tygodniu było głównym punktem końcowym skuteczności badania. Wartości P przedstawiono dla porównania etanerceptu i placebo za pomocą dwustronnego testu Cochrana-Mantela-Haenszela z danymi stratyfikowanymi według grupy wiekowej.
W 12. tygodniu znacznie więcej pacjentów, którzy otrzymywali etanercept niż otrzymujących placebo, osiągnęło PASI 75 (57% [60 z 106] vs
[patrz też: sanatorium tęcza ustka, candylipz allegro, magnesol 150 ]

Powiązane tematy z artykułem: candylipz allegro magnesol 150 sanatorium tęcza ustka