Choroba związana z przeciążeniem żelazem w Hemochromatozie dziedzicznej HFE ad 7

Trzydzieści siedem procent homozygot C282Y zidentyfikowano podczas obserwacji, co mogło zmodyfikować naturalną historię progresji choroby u tych osobników i spowodowało zaniżone oszacowanie penetracji choroby. Nasze badanie nie dotyczyło związku mutacji HFE z mniej powszechnie zgłaszanymi cechami dziedzicznej hemochromatozy, takimi jak impotencja i kardiomiopatia. Dwa inne badania podłużne próbowały scharakteryzować penetrację choroby związanej z dziedziczną hemochromatozą z wykorzystaniem danych populacyjnych.12,21 Andersen i współpracownicy12 poddali retrospektywnej ocenie 23 homozygoty C282Y (w tym 16 kobiet) w okresie 25 lat i nie znaleziono objawy choroby wątroby związane z dziedziczną hemochromatozą. Jednak badanie było potencjalnie zagrożone przez wybiórczą tendencję do umieralności, ze względu na wysoki wskaźnik ścierania się w kohorcie (53%), fakt, że 35% członków pierwotnej kohorty nie było genotypowanych pod kątem mutacji HFE, oraz fakt, że 3 z 23 homozygot C282Y zginęło, zanim mogły zostać zbadane. Olynyk i wsp. [21], którzy retrospektywnie ocenili 10 homozygotycznych pacjentów C282Y (w tym 6 kobiet) podczas 17-letniego okresu, stwierdzili, że spośród 6 pacjentów, którzy przeszli biopsję wątroby, 3 miało marskość lub zwłóknienie. Jednak nie wszyscy pacjenci w tym badaniu byli w wieku, w którym oczekiwano objawów choroby. W systematycznym przeglądzie Whitlock i wsp. [14] oszacowali, po uwzględnieniu pacjentów, którzy stracili czas obserwacji, że choroba rozwinie się ostatecznie u 25 do 60% homozygot C282Y.
Na podstawie przekrojowego badania populacyjnego osób w wieku od 20 do 80 lat (przedział wiekowy, który był szerszy niż zakres naszego badania i obejmujący większą liczbę osób w wieku poniżej 50 lat), Beutler i Koledzy10 sugerowali, że choroba związana z dziedziczną hemochromatozą występowała u mniej niż 1% wszystkich homozygot C282Y, niezależnie od płci. Jednak Beutler i in. nie wykonał badań klinicznych ani biopsji wątroby, a jedna czwarta homozygot C282Y została wykluczona z tego powodu, że otrzymała wcześniejszą diagnozę dziedzicznej hemochromatozy. Oczekuje się, że to wykluczenie ograniczy oszacowanie klinicznego przenikania homozygotyczności C282Y.22,23 W przeciwieństwie do naszych wyników, Beutler i in. nie znaleziono związku między homozygotycznością C282Y a obecnością zmęczenia lub zapalenia stawów, chociaż opisywali związek z historią choroby wątroby. Wykluczenie osób z hemochromatozą dziedziczną było już rozpoznane, ponieważ nasze badanie wykazało, że osoby z poziomem ferrytyny w surowicy wynoszącym 1000 .g na litr lub więcej były bardziej narażone na objawy niż te z poziomem mniej niż 1000 .g na litr.
Zwiększona częstość występowania choroby związanej z obciążeniem żelazem u homozygotycznych mężczyzn C282Y, w porównaniu z kobietami, jest często przypisywana nawrotowej fizjologicznej utracie krwi i wynikającej z niej wolniejszej akumulacji żelaza u kobiet. Odnotowano jednak różne częstości występowania haplotypów HLA A * 03B * 07 u mężczyzn i kobiet u dziedzicznych pacjentów z hemochromatozą 24, co może mieć związek z fenotypową ekspresją tej choroby związaną z płcią. Badania szlaków regulacyjnych żelaza u Afroamerykanów również sugerują, że poziomy ferrytyny w surowicy mogą być genetycznie determinowane przez różnice płci, a także czynniki środowiskowe.25,26
Podsumowując, choroby związane z nadmiernym obciążeniem żelazem zwykle rozwijają się u mężczyzn (ale nie u kobiet), którzy są homozygotyczni pod względem mutacji C282Y, szczególnie gdy poziom ferrytyny w surowicy wynosi 1000 .g na litr lub więcej.
[podobne: przeglądarka skierowań nfz, enterol saszetki, magnesol 150 ]

Powiązane tematy z artykułem: enterol saszetki magnesol 150 przeglądarka skierowań nfz