Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność ad 7

Nie możemy zatem stwierdzić, czy obserwowane obciążenie wynikało z nieprzedłożenia rękopisów ze strony autorów i sponsorów, decyzji redaktorów czasopism i recenzentów, którzy nie publikowali nadesłanych rękopisów, czy też jedno i drugie. Chcemy wyjaśnić, że nieistotność w pojedynczej próbie niekoniecznie wskazuje na brak skuteczności. Każdy lek, po poddaniu go metaanalizie, okazał się lepszy od placebo. Z drugiej strony, prawdziwa wielkość przewagi każdego leku nad placebo była mniejsza niż wynikałoby z sumiennego przeglądu literatury.
Nie chcemy sugerować, że podstawowe metody uzgodnione między sponsorami a FDA są z konieczności bardziej preferowane niż metody alternatywne. Niemniej jednak, gdy przeprowadza się wiele analiz, zasada wstępnego określania kontroluje szybkość wyników fałszywie dodatnich (błąd typu I) i zapobiega HARKINGowi, 36 lub hipotezie po poznaniu wyników.
Można argumentować, że niektóre badania nie zasługiwały na publikację z powodu wad metodologicznych, w tym problemów pozostających poza kontrolą badacza. Ponieważ jednak protokoły zostały napisane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań skuteczności37 i zostały przeprowadzone przez firmy dysponujące znacznymi zasobami finansowymi i ludzkimi, aby być uczciwym wobec osób, które narażają się na ryzyko uczestniczenia, należy przedstawić uzasadniony publiczny powód niepowodzenia. opublikować.
Selektywne raportowanie pozbawia badaczy dokładnych danych potrzebnych do realistycznego oszacowania wielkości efektu. Nadmuchane rozmiary efektu prowadzą do niedoszacowania wielkości próbki wymaganej do uzyskania istotności statystycznej. Niedostateczne badania – i selektywne zgłaszanie badań w ogóle – marnotrawstwo zasobów i wkład badaczy i uczestników badań, a także utrudniają rozwój wiedzy medycznej. Zmieniając oczywisty stosunek ryzyko-korzyść leków, selektywna publikacja może prowadzić lekarzy do podejmowania niewłaściwych decyzji dotyczących przepisywania leków, które mogą nie leżeć w najlepszym interesie ich pacjentów, a tym samym zdrowia publicznego.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Dr Turner informuje, że służył jako recenzent medyczny dla Food and Drug Administration. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Dziękujemy Emily Kizer, Marcusowi Griffithowi i Tammy Lewis za pomoc duchową; David Wilson, Alex Sutton, Ohidul Siddiqui i Benjamin Chan w celu konsultacji statystycznej; Linda Ganzini, Thomas B. Barrett i Daniel Hilfet-Hilliker za uwagi na temat wcześniejszej wersji tego manuskryptu; Arifula Khan, Kelly Schwartz i David Antonuccio za udostępnienie recenzji FDA; Thomas B. Barrett, Norwan Moaleji i Samantha Ruimy za podwójną ekstrakcję danych i wejście; i Andrew Hamilton do przeszukiwania bazy literatury.
Author Affiliations
Z Departamentów Psychiatrii (EHT, AMM) i Farmakologii (EHT), Oregon Health and Science University; oraz Wydział Behawioralny ds. Zdrowia i Neurologii, Portland Veterans Affairs Medical Center (EHT, AMM, RAT) – oba w Portland, OR; Wydział Psychologii, Kent State University, Kent, OH (EL); Wydział Psychologii, University of California-Riverside, Riverside (RR); i Harvard University, Cambridge, Massachusetts (RR).
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr Turner w Portland VA Medical Center, P3MHDC, 3710 SW US Veterans Hospital Rd., Portland, OR 97239 lub w.
Materiał uzupełniający
[przypisy: rotarix ulotka, elocom maść cena, telfexo 180 mg ]

Powiązane tematy z artykułem: elocom maść cena rotarix ulotka telfexo 180 mg