Leczenie etanerceptem u dzieci i młodzieży z łuszczycą płytkową ad 7

Podczas otwartego leczenia jeden 14-letni pacjent miał niezakaźne poważne działanie niepożądane, usunięcie torbieli jajnika (przerwano leczenie etanerceptem). Ponadto 9-letni pacjent miał współistniejące ciężkie epizody zapalenia żołądka i jelit oraz odwodnienie związane z zapaleniem żołądka i jelit, które zostały uznane przez badacza za zakaźne i wymagały hospitalizacji (etanercept był nieprzerwany). 7-letni pacjent z astmą w wywiadzie miał poważną infekcję lewego zapalenia płuc, leczonego dożylnie antybiotykami (etanercept przerwano). Wszystkie poważne niezakaźliwe i zakaźne zdarzenia niepożądane ustąpiły bez następstw. Nie zgłoszono zgonów, nowotworów, zakażeń oportunistycznych, gruźlicy ani demielinizacji. Trzech pacjentów miało przejściowo wysokie stężenia hemoglobiny (efekt toksyczny stopnia 3), jeden przed i dwa podczas leczenia etanerceptem. W żadnej z grup nie zaobserwowano toksyczności 4 stopnia. W okresie odstawienia-ponownego leczenia żaden z pacjentów nie miał nawrotu łuszczycy lub zmiany morfologii łuszczycy (np. Zmiana z płytki nazębnej na łuszczycę lub łuszczycę krostkową); jednak jeden pacjent wycofał się w okresie otwartej próby z powodu pogorszenia się łuszczycy.
Dyskusja
To wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III fazy wykazało istotne statystycznie i klinicznie znaczące zmniejszenie nasilenia choroby już w 2. tygodniu tygodniowego leczenia etanerceptem w dawce 0,8 mg na kilogram (maksymalnie 50 mg) u dzieci i młodzieży z umiarkowanym do ciężka łuszczyca plackowata.
Pięćdziesiąt siedem procent pacjentów leczonych etanerceptem w tym badaniu osiągnęło PASI 75 w 12 tygodniu; ta częstość jest wyższa niż 12-tygodniowa odpowiedź PASI 75 zgłoszona dla dorosłych pacjentów z łuszczycą, którzy byli leczeni 25 mg etanerceptu dwa razy w tygodniu (wskaźniki odpowiedzi, 30 do 34%), ale jest zgodna ze wskaźnikami zgłoszonymi w badaniach z udziałem dorosłych, którzy otrzymali 50 mg etanerceptu dwa razy w tygodniu (wskaźniki odpowiedzi, 47 do 49%) 18-21 Średnie minimalne stężenie etanerceptu w 12 tygodniu w naszym badaniu było podobne do obserwowanego u dorosłych otrzymujących 25 mg dwa razy w tygodniu 26. Tak więc, podczas gdy dawkowanie w naszym Badanie było równoważne dawce 25 mg dwa razy na tydzień stosowanej u dorosłych, odpowiedź kliniczna była podobna do tej uzyskanej dla dawki 50 mg dwa razy na tydzień.
W badaniach u dorosłych około 70% pacjentów miało nadwagę (BMI> 25), 27 w porównaniu z 37% pacjentów (32% dzieci i 41% młodzieży) w naszym badaniu (BMI .95 percentyl wieku i dobrana pod względem płci) .28 Ponadto, nasilenie choroby w punkcie wyjściowym było większe, a czas trwania choroby był dłuższy w badaniach u dorosłych niż w naszym badaniu. W naszym badaniu pacjenci, którzy otrzymali dawkowanie oparte na masie ciała mieli lepszą odpowiedź niż pacjenci, którzy otrzymali maksymalną dawkę. Jednak charakterystyka choroby na początku również była inna, ponieważ pacjenci leczeni maksymalną dawką etanerceptu ważyli więcej, byli starsi i mieli dłuższą historię łuszczycy niż ci otrzymujący mniejsze dawki. Wszystkie te czynniki mogą zakłócić analizę jakiejkolwiek korzyści z dawkowania opartego na wadze w tym badaniu. Po zakończeniu leczenia etanerceptem ponad połowa pacjentów utrzymywała PASI 75 do końca badania Przyszłe badania powinny oceniać, czy częstotliwość podawania może być zmniejszona podczas remisji z zachowaniem kontroli.
Cztery poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły u trzech pacjentów: usunięcie torbieli jajnika u jednego pacjenta, zapalenie żołądka i jelit i odwodnienie związane z nieżytem żołądka i jelit u jednego pacjenta oraz zapalenie płuc u jednego pacjenta (ostatnie trzy zdarzenia uznano za zakaźne). Wszystkie występowały u pacjentów otrzymujących leczenie otwarte i wszystkie ustąpiły bez następstw. Aby w pełni ocenić profil bezpieczeństwa etanerceptu w tej populacji pacjentów, potrzebne są dane długoterminowe. U dzieci i młodzieży z wielostawowym młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy otrzymywali leczenie etanerceptem (0,4 mg na kilogram dwa razy w tygodniu) przez okres do 8 lat, częstość poważnych zdarzeń niepożądanych nie zwiększyła się wraz z długotrwałym narażeniem na etanercept [29, 30].
Ta randomizowana, kontrolowana placebo próba wykazała, że etanercept był skuteczny u dzieci i młodzieży z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą plackowatą. Wyniki tego badania wskazywały na TNF w patogenezie łuszczycy dziecięcej i wykazały, że etanercept znacząco zmniejsza nasilenie choroby.
[więcej w: sanatorium tęcza ustka, magnesol 150, krecidlo twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: krecidlo twitter magnesol 150 sanatorium tęcza ustka