Klonalne namnażanie komórek pomocniczych typu 2 u mężczyzny z zespołem hipereozynofilowym cd

Użyta sonda (JUR-.2) była komplementarnym klonem DNA drugiego regionu stałego genu19. Hodowle komórkowe
Oczyszczone komórki CD4 + lub CD4 + CD3- hodowano z gęstością x 106 na mililitr w pożywce RPMI-1640 zawierającej 10 procent płodowo-cielęcej surowicy (Myoclone, GIBCO, Life Technologies, Paisley, Szkocja). W niektórych doświadczeniach do pożywki hodowlanej dodano kombinację 0,1 .g jonoforu A23187 wapnia na mililitr (Calbiochem-Behring, San Diego, CA) i 10 ng octanu mirystynianu forbolu na mililitr (Sigma Chemical, St. środek stymulujący. Po 48 godzinach inkubacji w 37 ° C w atmosferze 5% dwutlenku węgla, supernatanty zebrano i przechowywano w -20 ° C aż do oznaczenia cytokin.
Oznaczanie poziomów cytokin w surowicy i supernatantach kulturowych
Poziomy interleukiny-5 w surowicy i supernatantach hodowli oznaczono za pomocą testu immunoenzymatycznego, jak opisano wcześniej20. Komercyjnie dostępne zestawy do testu immunoenzymatycznego wykorzystano do określenia poziomów interleukiny-2 (Medgenix, Fleurus, Belgia) i poziomów interleukiny-4 (Quantikine R i D Systems, Minneapolis). Poziomy interferonu gamma mierzono za pomocą testu immuno-matadiometrycznego (Medgenix).
Wyniki
Analiza przegrupowań łańcucha . genu receptora komórek T
Figura 2. Figura 2. Analiza Southern Blot kodującego geny dla łańcucha . receptora komórek T. DNA strawiono endonukleazą restrykcyjną Xbal, przeniesiono na filtry nitrocelulozowe zgodnie z procedurą Southern blot i hybrydyzowano z sondą drugiego stałego regionu łańcucha . genu receptora komórek T. G oznacza pozycję prążka linii zarodkowej w normalnych komórkach, a R położenie przegrupowanych alleli.
Analiza Southern błot DNA wyekstrahowanego z PBMC pacjenta wykazała obecność populacji monoklonalnych komórek, w której zmieniono dwa allele łańcucha . genu receptora komórek T. Przegrupowanie scharakteryzowano za pomocą dwóch pasm umiejscowionych po obu stronach pasma linii płciowej 9,0-kb (Figura 2). Analizę całej PBMC powtórzono z trzema różnymi enzymami restrykcyjnymi; wszystkie analizy wykazały wyraźny wzór klonalnego przegrupowania, podczas gdy nie obserwowano klonalności u pacjenta kontrolnego z zespołem hipereozynofilowym, który miał normalny fenotyp komórek T (dane nie pokazane). Analiza oczyszczonych populacji komórek ujawniła, że wzór przegrupowania był obecny tylko w komórkach CD4 + CD3-, podczas gdy tylko prawidłowy wzór linii zarodkowej obserwowano w komórkach CD4 + CD3 +, jak również w komórkach innych niż T (Figura 2). Doszliśmy do wniosku, że nieprawidłowa populacja komórek T CD4 + CD3- była monoklonalna i że monoklonalność komórek T była ograniczona do tej populacji.
Profil cytokin wydzielanych przez klon komórek T CD4 + CD3-
Tabela 1. Tabela 1. Spontaniczna produkcja cytokin przez komórki CD4 + od pacjenta i pięciu normalnych podmiotów. Najpierw oczyszczono komórki CD4 + od pacjenta i pięciu normalnych osobników w warunkach braku jakiegokolwiek czynnika stymulującego. Jak pokazano w Tabeli 1, komórki CD4 + pacjenta spontanicznie wytwarzały mierzalne poziomy interleukiny-4 i interleukiny-5, podczas gdy poziomy interleukiny-2 i interferonu gamma były niewykrywalne
[przypisy: rotarix ulotka, academos łowicz, spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: academos łowicz rotarix ulotka spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz